สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 19 คน, เมื่อวาน 41 คน
สัปดาห์นี้ 19 คน เดือนนี้ 999 คน
ปีนี้ 12,862 คน รวม 26,071 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2564 จำนวน 11346 คน

 วิสัยทัศน์-พันธกิจ

       บ้านโสกก้อง หมู่ที่ 6
       บ้านโสกอุดม หมู่ที่ 7
       บ้านก้องเจิรญ หมู่ที่ 12

 วิสัยทัศน์ (Vision)

       บ้านโสกก้อง หมู่ที่ 6
       บ้านโสกอุดม หมู่ที่ 7
       บ้านก้องเจิรญ หมู่ที่ 12

 พันธกิจ (Mission)

       บ้านโสกก้อง หมู่ที่ 6
       บ้านโสกอุดม หมู่ที่ 7
       บ้านก้องเจิรญ หมู่ที่ 12

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

  1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  2. เส้นทางการคมนาคมมีความสะดวก ระบายน้ำเสียและน้ำท่วมขังได้โดยเร็ว รวมทั้งมีน้ำ มีไฟฟ้าใช้ทั่วพื้นที่ในเขตเทศบาล
  3. ประชาชนในพื้นที่ได้รับการศึกษา การกีฬาออกกำลังกาย การบริการด้านสาธารณสุขและบริการด้านสังคมอย่างทั่วถึง ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่
  4. ปรับปรุงสวนสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์เป็นที่ออกกำลังกาย เป็นที่พักผ่อน และการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
  5. ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  6. การบริหารงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com